PITNÁ VODA
V oblasti pitných vod technologie ART SAND

  • Zbavuje vodu pesticidů, herbicidů a fungicidů
  • Odstraňuje léčiva,,kosmetické produkty osobní péče a endokrinní disruptory
  • Zbavuje vodu bakteriálního a virotického znečištění bez použití chemikálií
  • Odstraňuje vedlejší produkty dezinfekce spojené s chlorací nebo alternativními dezinfekčními činidly
  • Odstraňuje z vody látky způsobující zápach a změnu barvy
  • Odstraňuje toxiny řas a sinic
  • Razantně snižuje investiční náklady v porovnání s GAU
  • Odstraňuje z vody přirozeně se vyskytující organické látky, které jsou zdrojem vedlejších produktů dezinfekce

SNÍŽENÍ INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

Technologie ART SAND vyniká minimálně desetinásobně rychlejší kinetikou v porovnání s GAU, což umožňuje výrazně snížit investiční výdaje.

KOKTEJLOVÝ EFEKT

Mikropolutanty se v povrchových a podzemních vodách vyskytují v relativně nízkých koncentracích, ng/l až µg/l. Takovýchto látek v podzemních vodách ale nacházíme desítky různých druhů, a proto jejich celková koncentrace není zanedbatelná. Problémem v případě mikropolutantů je tzv. koktejlový efekt. Tento efekt nastává ve chvíli kdy se látka, která je sama o sobě v nízkých koncentracích neškodná, stane v kombinaci s dalšími látkami toxickou (více info).

Vzhledem k tomu, že se ve vodě vyskytují desítky různých mikropolutantů je pravděpodobnost koktejlového efektu velmi vysoká. O dlouhodobém působení těchto látek na lidský organizmus není zatím mnoho oficiálních informací.  Pro obsahy mikropolutantů jsou stanoveny hygienické limity, avšak převážně na základě předběžné opatrnosti, než na základě vědeckých výzkumů.

AGROCHEMIKÁLIE

Jejich používání je dnes přísněji regulováno, ale po desítkách let stále ještě nacházíme jejich zbytky v podzemních i povrchových vodách, kam jsou splachovány z okolních polí.

LÉČIVA

Z našich analýz vyplývá, že městská čistírna odpadních vod 1.000.000 EO ročně vypustí do Vltavy ekvivalent 1000 tun léčiv. Každý Pražan tedy spotřebuje přibližně 50 léčivých tablet ročně. Takový stav přispívá ke vzniku antibiotické rezistence (více info)

HORMONÁLNÍ LÁTKY

Tyto látky se do vodního systému dostávají hlavně díky lidské konzumaci a z živočišné produkce. Neblahý vliv mají zejména na vodní živočichy (více info). Jejich dlouhodobé působení na lidské zdraví není doposud známé.

MIKROBIÁLNÍ A VIROTICKÁ DEZINFEKCE

ART SAND zbavuje vodu mikrobiální a virotické kontaminace bez použití chemikálií. Jeho dezinfekční účinky využívají čistě fyzikálně-mechanických působení uhlíkových nanotrubic na vnější stěnu tvořící bakterii nebo virus. Jedná se tedy o adsorpční materiál s pasivními antimikrobiálními a antivirotickými účinky, který nezarůstá vrstvou mikroorganismů a netrpí tak biofoulingem jako GAU. ART SAND je vhodný k dočištění pitné vody a mikrobiální dezinfekci této vody před závěrečnou chlorací a distribucí do rozvodné sítě.

OMEZENÍ VZNIKU VEDLEJŠÍCH PRODUKTŮ CHLORACE

Chlorace je dnes nejběžněji používanou metodou pro dezinfekci pitné vody v úpravnách vod. Chlorace má ale nevýhodu, kterou je vznik chlorovaných organických látek. Ty vznikají při chloraci vody, ve které jsou rozpuštěny mikropolutanty, ale také běžně se vyskytující organické látky ve vodě. Nejznámějšími z nich jsou trihalomethany, které mají prokázané nežádoucí zdravotní účinky (více info).

Výhodou chloru je, že zajišťuje mikrobiální nezávadnost vody i v době, kdy voda teče z úpravny pitných vod rozvodnou sítí ke spotřebiteli. Proto se chlorace bude používat ve vodárenství i nadále.

Při zařazení technologie ART SAND před závěrečnou chlorací je možné z vody odstranit téměř všechny organické látky, zamezit či omezit vznik nebezpečných trihalomethanů a dopravit ke spotřebiteli stále mikrobiálně nezávadnou vodu.


  Zaujalo Vás naše řešení pro dezinfekci a čištění pitné vody?